Khumbu Region, Nepal, 2012

Near Gorak Shep
img_0858.jpg